1. Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez firmę Sun & Wine, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.
Powierzone Sun & Wine dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane te przetwarzane są w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji rezerwacji.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia. Okres ten może być wydłużony o czas na jaki zobowiązani jesteśmy przetwarzać dane z mocy przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może  uniemożliwić nam realizację rezerwacji drogą elektroniczną.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do przenoszenia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa.
Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom współpracującym, jedynie w celu niezbędnym do wynikania usługi.
Zasady bezpieczeństwa
Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne.

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością